Algemene Voorwaarden Be Bricks

Artikel 1 Algemeen
1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de (natuurlijke) persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht heeft afgesloten met Be Bricks VOF.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Be Bricks VOF, en tevens elk van de vennoten van Be Bricks VOF afzonderlijk.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, wanneer in deze aanbieding, offerte of overeenkomst onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij voor of tijdens de totstandkoming van de aanbieding, offerte of overeenkomst, schriftelijk van een of meerdere bepalingen wordt afgeweken.
4. Wanneer er op enig moment onduidelijkheid is over de uitleg van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, dan dient deze bepaling te worden bezien en worden geïnterpreteerd in het licht van de gehele algemene voorwaarden en de desbetreffende aanbieding, offerte of overeenkomst, op basis van welke overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen en deze afwijkende termijn als zodanig is benoemd in de offerte of aanbieding.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, indien van toepassing, verzend- en administratiekosten.
4. De offerte of aanbieding is enkel in zijn geheel te aanvaarden door Opdrachtgever. Een gedeeltelijke aanvaarding is niet mogelijk.
5. Wanneer een offerte door Opdrachtgever wordt geaccepteerd en ondertekend, verkrijgt de ondertekende offerte de status van overeenkomst tot opdracht.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging, uitvoering der overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeenkomen. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
5. Extra taken kunnen uitgevoerd worden in overleg met Opdrachtgever wanneer deze schriftelijk zijn vastgesteld.
6. De betaalde advertenties op Facebook zijn voor rekening van Opdrachtgever en vallen buiten de totaalkosten van de afgenomen diensten bij Opdrachtnemer. Het budget voor deze advertenties wordt vastgesteld in overleg met Opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
8. Opdrachtnemer deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, tenzij anders vooraf schriftelijk is overeengekomen.
9. Opdrachtgever kan instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.
10. Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Intellectueel eigendom
1. De opgestelde social media campagnes blijven in het bezit van Opdrachtnemer en zullen na beëindiging van de samenwerking niet meer beschikbaar zijn voor Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De door Opdrachtnemer gemaakte beelden (d.w.z.: foto’s, video’s of ander vormgegeven marketingmateriaal) blijven in het bezit van Opdrachtnemer en mogen zonder toestemming na beëindiging van de samenwerking niet meer worden gebruikt door Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen belemmert, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Opzegging, verlenging
Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst aangaat van ten minste 1 jaar, zal deze automatisch verlengd worden tenzij Opdrachtgever minstens 1 maand voorafgaand aan de beëindiging van dat jaar schriftelijk de overeenkomst opzegt.

Artikel 6 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zolang nakoming niet blijvend onmogelijk is. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zal eenmalig een kosteloze herinnering – tevens in gebrekestelling – worden verstuurd met vermelding van een tweede uiterste betaaldatum. Wanneer ook na de kosteloze herinnering geen betaling volgt, is Opdrachtgever in verzuim.
3. De wettelijke rente, die bovenop de hoofdsom verschuldigd is, gaat lopen vanaf de tweede fatale niet nagekomen betalingstermijn.
4. Na het uitblijven van betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als gegeven in de kosteloze betalingsherinnering, zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer direct uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Deze incassokosten, alsmede overige binnen- en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer moet maken om betaling van Opdrachtgever te ontvangen, komen volledig en zonder uitzondering voor rekening van Opdrachtgever.
5. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Indien Opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht, zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld bij Opdrachtnemer, meer aan adverteren heeft uitgegeven dan het overeengekomen budget, komen deze meerkosten voor rekening van Opdrachtgever. Om een beroep te kunnen doen op het onderhavige artikel, moet wel aangetoond kunnen worden dat de extra kosten gemaakt zijn in het belang van Opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk gesteld wordt door Opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade bij Opdrachtgever.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden op grond van grove schuld of opzet en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade bij Opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden aansprakelijk gesteld mocht worden, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de hoofdvestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden trachten zij in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
4. Het geschil kan, wanneer mediation niet succesvol blijkt middels verklaring van een geregistreerd mediator, ook voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 Aanvulling algemene voorwaarden
1.1 Extra taken kunnen uitgevoerd worden in overleg met Opdrachtgever wanneer deze schriftelijk zijn vastgesteld.
1.2 De betaalde advertenties op Facebook zijn voor rekening van Opdrachtgever en vallen buiten de totaalkosten van de afgenomen diensten bij Opdrachtnemer. Het budget voor deze advertenties wordt vastgesteld in overleg met Opdrachtgever.
1.3 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
1.4 Opdrachtnemer deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, tenzij anders vooraf schriftelijk is overeengekomen.
1.5 Opdrachtgever kan instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.
1.6 Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

no-repeat;center top;;

auto