Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden of download ze hier. 

Algemene voorwaarden - Be Bricks VOF

Artikel 1: definities

 • Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Be Bricks en tevens elk van de vennoten van Be Bricks afzonderlijk, KvK-nummer 67437370, gevestigd te (9712 JH) Groningen, aan de Martinikerkhof 29;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Be Bricks VOF;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarin de bepalingen voor het gebruik van de door Be Bricks aangeboden diensten staan beschreven.

Artikel 2: acceptatie

Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd bij het tot stand komen van de Overeenkomst alsmede door het enkele feit van oplevering en/of uitvoering van de door Opdrachtgever verleende opdracht aan Be Bricks.

Artikel 3: toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene- en/ of inkoopvoorwaarden, van toepassing op alle rechtshandelingen, aanvragen, offertes alsmede de uitvoering van de te sluiten en reeds gesloten Overeenkomsten van Be Bricks en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Be Bricks.

Artikel 4: aanbiedingen en offertes

De geldigheidsduur van een offerte is, indien niet anders overeengekomen, zestig (60) dagen. Een offerte is in eerste instantie vrijblijvend. Wanneer er echter exceptionele kosten worden gemaakt door Be Bricks zullen die, wanneer de Overeenkomst niet tot stand komt, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een samengestelde prijsopgave verplicht Be Bricks niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijzen en condities zoals vermeld in reeds gedane aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: duur en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders in de Overeenkomst bepaald is de minimum looptijd van de Overeenkomst, behoudens die Overeenkomsten waarin sprake is van een eenmalige betaling, drie (3) maanden, waarna deze stilzwijgend en voor onbepaalde tijd zal worden verlengd.

Be Bricks zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Be Bricks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Be Bricks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Be Bricks worden verstrekt. 

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Be Bricks zijn verstrekt, heeft Be Bricks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of opnieuw in te plannen. De uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend. Be Bricks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Be Bricks is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Be Bricks kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van een Overeenkomst als door Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven. De administratie van Be Bricks is hierin leidend, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan bewijzen.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Be Bricks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever vrijwaart Be Bricks voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en deze aan Opdrachtgever toerekenen.

Artikel 6: gebruik en licentie

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Be Bricks, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Be Bricks bekend te zijn gemaakt. 

Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Be Bricks niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen; vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Be Bricks heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn/ haar eigen publiciteit en/ of promotie dan wel in te zetten voor een door Be Bricks te selecteren Opdrachtgever.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud

Alle door Be Bricks geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische-)bestanden, enz., blijven eigendom van Be Bricks.

Bij faillissement van Opdrachtgever worden derhalve alle gegevens, social media account, social media campagnes andere goederen welke aan Be Bricks zijn toevertrouwd automatisch bevroren en/ of naar het uitsluitende oordeel van Be Bricks offline gehaald. Be Bricks behoudt zich middels het retentierecht voor om deze eigendommen onder zich te houden tot aan betaling van openstaande posten tegen finale kwijting. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Be Bricks gerechtigd de (op- en/of af) geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, te annuleren of weg te halen.

Opdrachtgever is slechts bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Bricks. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Be Bricks daar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Voor het geval dat Be Bricks zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Be Bricks of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Be Bricks zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 8: onderzoek en reclames

Eventuele klachten over de verrichtte werkzaamheden door Be Bricks dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Be Bricks. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Be Bricks in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Be Bricks de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Be Bricks slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15: overige bepalingen. 

Artikel 9: opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen conform hetgeen bepaald is in de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen looptijd. Na het verstrijken van de initiële termijn van drie (3) maanden kan de Opdrachtgever deze met een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden beëindigen. Na opzegging en/of beëindiging is de Opdrachtgever de totaal overeengekomen som van de reeds verstreken alsmede de nog te verstrijken (maand-)termijnen en/of de overeengekomen prijs ter finale kwijting aan Be Bricks verschuldigd.

Artikel 10: aansprakelijkheid

Be Bricks is nimmer aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is de aansprakelijkheid van Be Bricks beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt.

Artikel 11: continuïteit

Opdrachtgever wordt gelegenheid geboden al hetgeen wat noodzakelijk is voor de goede uitvoer van de overeenkomst tijdig aan te leveren bij Be Bricks. Wanneer de continuïteit van het project in gevaar komt is Be Bricks gerechtigd zelf content te creëren, dan wel zelf te bepalen hoe de reeds afgenomen uren ingezet worden om een goede uitvoer van het project te garanderen.

Artikel 12: vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Be Bricks voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13: overmacht

Indien de uitvoering van een Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is Be Bricks gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de Overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, met vergoeding aan Be Bricks van gemaakte kosten en zonder dat Be Bricks tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Be Bricks onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

Artikel 14: niet-overname beding

Het is niet toegestaan om gedurende de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend voor een periode van één (1) jaar na de beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Be Bricks, zowel direct als indirect in te schakelen, in dienst te nemen en/of met deze medewerkers een overeenkomst aan te gaan voor het uitvoeren van aan Be Bricks gerelateerde werkzaamheden, anders dan na verkregen toestemming van Be Bricks. Per overtreding van de in het vorige lid bedoelde verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Be Bricks van één (1) bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker(s).

Artikel 15: reparatieclausule nietigen

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht of Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/ Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als hiervoor genoemd, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is alsmede eenzelfde economisch resultaat wordt behaald. Onverminderd het hiervoor bepaalde kunnen Opdrachtgever en Be Bricks desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).

Artikel 16: forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van Be Bricks is gevestigd.

Artikel 17: toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Be Bricks en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Jouw bedrijf
online zichtbaar maken?

We hebben 97 bedrijven online zichtbaar gemaakt.

gratis campagne advies

Meer over ons

Ontdek wat wij hebben gedaan voor onze klanten.

Wat onze klanten van ons vinden?

 • Nicky Schieving

  Wij zijn al een behoorlijke periode klant van Be Bricks en zeer happy over de samenwerking. Doordat wij al onze producten zelf maken moeten we vrij snel schakelen op basis van de voorraad. Er zijn dus korte lijntjes nodig. Dit lukt top! Daarnaast denken ze graag mee over slimme dingen om onze ads nog beter te kunnen inzetten.

  Fit Piggy
 • Marc Cornelius

  Samenwerken met Be Bricks is als whiskey. Het wordt met de tijd beter en beter.” “Werken met Be Bricks ervaar ik bij diverse (gezamenlijke) klanten als zeer prettig. Ze denken met mij en de klant mee, nemen initiatief en het belangrijkste: leveren resultaat.

  Marc.nl
 • Justin Frey

  Be Bricks beheert en onderhoudt de socialpages van Culterra en zorgt wekelijks voor frisse teksten. Wij zijn erg tevreden over de communicatie, de nieuwe ideeën en de voortgang die wordt geboekt. Culterra is als merk gegroeid op de online kanalen en krijgen nog maandelijks erg positieve feedback op de content die online verschijnt.

  Supply Chain
 • Wimer Visbeek

  Be Bricks is voor mij een partij waarvan ik niet wist dat ik ze zo heb gemist. Ze zorgen voor goede en leuke content op onze kanalen en spreken daarmee onze huidige én veel nieuwe klanten aan. Het ontzorgt mij veel. Het kost misschien wat geld maar ze verdienen zich, in mijn geval, zeker terug! Ik heb ze al meerdere keren aanbevolen bij collega ondernemers die de sociale media zelf beheren.

  Eigenaar Sanjes Safari
 • Lisa van der Ploeg

  Vanuit Fijn op Vakantie al jarenlang een prettige samenwerking met Be Bricks voor onze social advertising. Maya, Akkelee en hun team zijn specialisten in social advertising en dat merk je in de kwaliteit en resultaten van de advertenties. Daarnaast staat klantvriendelijkheid en een langdurige, duurzame samenwerking voor hun centraal. Ze zijn altijd bereid om (strategisch) mee te denken en staan altijd klaar m.b.t. vragen of verzoeken. Wij zijn super tevreden!

  Manager Marketing & Reserveringen bij Fijn op Vakantie